Piątek, 24 października 2014 r.    297 dzień roku    Imieniny : Antoniego Marcina Rafała

Organy samorządowe

Finanse

 Strategia finansowa

 


Plan zagospodarowania

Miejscowy Plan Ogólny Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ełk.
Plan został zatwierdzony Uchwałą nr XIX/142/91 Rady Miasta w Ełku z dnia 23.12.1991r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa w Suwałkach nr 47,poz. 365 z dn. 31.12.1991r.
Plan zawiera strategiczne cele rozwoju miasta.
Uznaje się jako nadrzędne cele rozwoju miasta Ełk osiągnięcie wyższego poziomu życia jego mieszkańców odpowiadającego aspiracjom cywilizacyjnym początku XXI wieku oraz uzyskanie właściwych walorów funkcjonalno-przestrzennych i przyrodniczych.
Cele pochodne i zadania:
1.Osiągnięcie radykalnej poprawy warunków zamieszkania:
 a)możliwość uzyskania przez każdą rodzinę samodzielnego mieszkania o odpowiednim standardzie,
 b) zapewnienie podstawowego komfortu zamieszkania w zdrowym środowisku,
 c) zapewnienie potrzeb społecznych w zakresie oświaty, kultury, usług i wypoczynku,
 d)usprawnienie działania komunikacji i urządzeń infrastruktury technicznej,
2.Zapewnienie mieszkańcom miasta odpowiedniej liczby miejsc pracy w działach gospodarki nieuciążliwych dla środowiska przyrodniczego.
3. Kształtowanie struktury przestrzennej miasta zgodnie z zasadami ładu przestrzennego uwzględniając:
a) ochronę i rewaloryzację walorów środowiska przyrodniczego,
b) optymalne wykorzystanie położenia geograficznego i walorów środowiska przyrodniczego jako czynnika miastotwórczego,
c) ochronę zasobów dziedzictwa kulturowego,
d) eliminowanie kolizji z zasobami przyrodniczymi miasta poprzez wyposażanie w pełnosprawne komunalne systemy i urządzenia techniczne.
Miejscowy Plan Szczegółowy Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ełk.
Ełk- Przemysłowa
Plan został zatwierdzony Uchwałą nr XXXV/297/93 Rady Miasta w Ełku z dnia 30.12.1993r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa w Suwałkach nr 3,poz. 23 z dn. 04.02.1994r.
Plan dotyczy zagospodarowania obszaru całej dzielnicy:
-struktury przestrzennej dzielnicy
-zasad rozwoju infrastruktury społecznej
-rozwoju mieszkalnictwa
-wykorzystania terenów przemysłowo-składowych
-kształtowania układu komunikacyjnego dzielnicy
-rozwoju infrastruktury technicznej.
 Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ełk obejmujący obszar położony na terenie miasta Ełk między ulicami: Cmentarną, Kochanowskiego, Matejki, Koszykową i ul. Piękną - teren po byłej STU.
Plan został zatwierdzony Uchwałą nr Rady Miasta w Ełku z dnia 30.12.1997r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa w Suwałkach nr 7, poz.47 z dnia 06.02.1998r.
Projekt ma charakter porządkujący istniejącą przestrzeń miejską.
Skutki w/w projektu:
Gleby i wody podziemne. Realizacja planu wpłynie bezpośrednio na poprawę warunków hydrogeologicznych poziomów przypowierzchniowych i pośrednio zmniejszy zagrożenia dla poziomów głębszych.  Planowana rekultywacja wyrobisk, odbudowa na ich terenie warstwy glebowej i szaty roślinnej pozwoli w przyszłości przywrócić przynajmniej częściowo stan równowagi zakłóconej w poprzednich latach antropopresją.
Wody powierzchniowe. Projekt zakłada:
- eliminację zrzutu nieoczyszczonych wód deszczowych
- likwidację szamb
- ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego powinna korzystnie wpłynąć-  na lokalny stan wód plosa południowego jeziora Ełckiego.
Powietrze atmosferyczne.
-plan zakłada eliminację indywidualnych kotłowni opalanych paliwem stałym- co wpłynie na poprawę stanu powietrza atmosferycznego
Szata roślinna i fauna. Realizacja planu powinna zwiększyć ogólną powierzchnię  terenów zielonych
Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ełk terenu ograniczonego ul. J. Kilińskiego, rzeką Ełk, torami PKP, cmentarzem komunalnym i ul. Cmentarną. PARK w Ełku.
Plan został zatwierdzony Uchwałą nr XLVIII/367/98 Rady Miasta w Ełku z dnia 18.06.1998r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa w Suwałkach nr 51,poz. 272z dn. 20.08.1998r.
Plan zakłada bezwzględne zachowanie terenów zielonych w dolinie rzeki Ełk jako tereny ciągu ekologicznego i wentylacji dla miasta oraz łączenia terenów zielonych w spójny system zieleni miejskiej.
Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ełk terenu po byłym przedsiębiorstwie „Lenpol”
Ełk- „Lenpol”
 Plan został zatwierdzony Uchwałą nr VI/39/99 Rady Miasta w Ełku z dnia 12.03.1999r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego nr 18,poz.180 z dn. 14.04.1999r.
Teren objęty projektem planu zachowuje generalnie podstawowych funkcji obszaru już działającego jako przemysłowo-składowy. Plan daje możliwości uporządkowania terenu i poprawy jakości środowiska poprzez wprowadzenie i uporządkowania terenów zielonych oraz wprowadzenia nowych technologii, przyjaznych środowisku i ich właściwą lokalizację. Istnieje również szansa renaturalizacji rzeki i doliny rzeki Ełk.
Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ełk terenu ograniczonego ul. Kilińskiego, rzeką i jeziorem Ełk, terenem Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek
Ełk „Cypel”
Plan został zatwierdzony Uchwałą nr XI/87/99 Rady Miasta w Ełku z dnia 07.07.1999r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego nr 51,poz.953 z dn. 06.08.1999r.
Plan daje możliwości uporządkowania terenu i poprawy jakości środowiska poprzez wprowadzenie i uporządkowania terenów zielonych oraz wprowadzenie nowych technologii, przyjaznych środowisku i ich właściwą lokalizację.
  Miejscowy Plan  Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ełk terenu polożonego pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Grunwaldzka, Jeziorem Ełckim i ul. Dojazdową zwany Ełk „Półwysep”
Plan został zatwierdzony Uchwałą nr XVIII/161/2000Rady Miasta w Ełku z dnia 26.04.2000 r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego nr 29,poz.454 z dn. 18.05.2000r.
Teren objęty projektem planu zachowuje generalnie podstawowe funkcje obszaru już  istniejącego jako teren rekreacji i wypoczynku. Plan daje możliwość uporządkowania terenu i poprawy  jakości środków poprzez wprowadzenie i uporządkowanie terenów zielonych oraz wprowadzenie nowych technologii, przyjaznych środowisku i ich


Budżet Miasta Ełku 2003 r.

Zainteresowanych szerzej budżetem miasta Ełk zapraszamy do tekstu Uchwały Rady Miasta Ełku 

 Dochody Miasta Ełku  - 90 851 465 zł.

Wydatki Miasta Ełku -  87 811 269 zł. 

-dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami
w wysokości 5 928 659 zł, 
 
-wydatki bieżące kwotę 66 680 704 zł, w tym na:
a)    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  27 072 626 zł,
b)   dotacje 7 730 668 zł.,
c)    wydatki na obsługę długu gminy 1 200 000 zł,
-dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości  659 000 zł, 
 
-wydatki majątkowe 21 130 565 zł, w tym:
a)    wydatki inwestycyjne na rok budżetowy 21 129 065 zł,
b)   wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne 19 210 065 zł, 
 
-dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości  3 595 996 zł,
-wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5 928 659 zł,
-dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 452 432 zł
 
 -wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 
699 000 zł.,
  -wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  442 432 zł.,
  -wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,1 % wynagrodzenia zasadniczego w przeliczeniu na etat przeliczeniowy,      


Podatki lokalne

Podatek od osób prawnych:
- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportu
Podatek od osób fizycznych:
- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportu
- podatek od posiadania psów - stawka podatku od posiadania psów wynosi 35,00 zł. od jednego psa. Podatek jest płatny bez wezwania do 31.05. każdego roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

 


Wysokość podatków obowiązujących na terenie miasta

Roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie miasta:                                                                           

1. Od gruntów:   
 1)  związanych z prowadzeniem działalności  gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów  i budynków -  od 1m2 powierzchni    0,56zł.
 
 2)  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni                                   3,38zł.
 3)  pozostałych - od 1 m2powierzchni                                                      0,12zł.
 2.  Od budynków lub ich części:  
 1)   mieszkalnych  -od   1 m2 powierzchni użytkowej 0,46zł.   
 2)   związanych z prowadzeniem  działalności gospodarczej oraz od  budynków mieszkalnych lub ich części zajętych  na prowadzenie  działalności gospodarczej -od   1m2 powierzchni     użytkowej                                      15,86zł 
 3)   zajętych na   prowadzenie działalności gospodarczej   w zakresie obrotu materiałem  siewnym - od 1m2 powierzchni użytkowej     
 7,38 zł
4)   zajętych   na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej      
3,46 zł
 
 5)  pozostałych:  od 1 m2 powierzchni użytkowej          
- w przypadku budynków lub ich części   -  2,80 zł  wyodrębnionych na pomieszczenia gospodarcze o łącznej powierzchni do 10 m2
 5,78 zł
 

3.Od budowli :

2% ich wartości


Strona redagowana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ełku
Ostatnia modyfikacja : 2010-12-09
Odwiedziny : 282704 (2211332)